МЕКА МЕБЕЛ
СПАЛНИ
Секции
КУХНИ
МАСИ И СТОЛОВЕ
МАТРАЦИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ
ТЕКСТИЛ
АНТРЕ
ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ
ДЕТСКА СТАЯ
ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ
Електроуреди
Бани
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
Детски колички
ДЕТСКИ СТОЛЧЕТА
ДЕТСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ДЕТСКИ ИГРАЧКИ
МОНДО ДИЗАЙН
Вход
Запомни ме

Може да направите и изпратите поръчка през сайта ни без да сте регистриран потребител! Регистрацията в сайта не е задължителна за да може да пазарувате онлайн при нас!

Регистрация
Captcha
Количка0
Няма добавени артикули в количка.

Общо:
000лв.

Замяна на стока

Ако получената от вас стока не отговаря на поръчаната или има дефект в цялостта си, то вие можете да се възползвате от следните начини за замяна на стока или възстановяване на паричната сума съгласно Законите за онлайн търговия и продажба на стоки.

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, потребителят има право:

- да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие на поръчаната от него в предвидения от закона срок

- да получи пропорционално калкулиране на крайната цена и да му се възтанови част от заплатената вече сума

- да развали договора и да му се възстанови 100% от платената сума


В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай.

Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства.

Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

- когато продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

- когато се появи несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията

- несъответствието е изключително голямо и по никакъв начин не отговаря на поръчаното от клиента

- Когато продавачът няма възможност да приведе стоката в изрядно състояние в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.


Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.


Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.


Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на 30 дневен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.


(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. Клиентът може да остави всяка една стока до най - близкият за него мебелен магазин Мондо или посочи взимане на рекламационния продукт от адрес на клиента, като това може да бъде таксувано спрямо населеното място на клиента

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били сглобени съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, те трябва да бъдат отремонтирани от купувача или да се таксуват от продавача по съответната тарифа за монтаж и демонтаж.

(5) При подмяна, доставка или връщане на рекламационен продукт разходите по придвижване на стоката са за сметка на купувача, като в това число са включени качване или сваляне на продукта, монтаж или демонтаж на продукта, транспортни разходи. За сметка на продавача е отремонтирането на заявената одобрена рекламация или нейната подмяна с нов съответен продукт.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.


Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.


(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.


(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на купувача.


(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми по банкова сметка на потребителя при първоначалната транзакция.


Чл. 42. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, продавачът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.


(2) Рекламацията се подава писмено по имейл или на място в някой от нашите мебелни магазини Мондо.


(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.


(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:


1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;


2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;


3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Чл. 45. (1) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.
Чл. 47. (1) Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 3.


(2) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.


(3) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.


(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.Защо да изберете мебели Мондо