МЕКА МЕБЕЛ
СПАЛНИ
Секции
КУХНИ
МАСИ И СТОЛОВЕ
МАТРАЦИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ
ТЕКСТИЛ
АНТРЕ
ДЕТСКА СТАЯ
ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ
Няма добавени артикули в количка.

Общо:
000лв.
Вход
Запомни ме

Може да направите и изпратите поръчка през сайта ни без да сте регистриран потребител! Регистрацията в сайта не е задължителна за да може да пазарувате онлайн при нас!

Регистрация
Captcha

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ МЕБЕЛИ МОНДО
ПОСРЕДСТВОМ ПЛАTФОРМАТА ЗА ПОКУПКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между Мебели Мондо в лицето на „Дипол” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 119612090, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  бл. „Васил Левски” № 13, ет. 3, ап. 6, електронна поща: info@mondomebeli.com и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.mondomebeli.com
ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
“НИЕ”, “Мебели Мондо”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава:
Дипол” ЕООД, ЕИК 119612090, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  бул. „Васил Левски” № 13, ет. 3, ап. 5  и
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.mondomebeli.com
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ”, „ПОЛЗВАТЕЛ“– означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
„БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването, върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.mondomebeli.com.


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че Мебели Мондо не носят отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез online системата за покупки. Мебели Мондо се ангажира да предоставя само услугите предоставени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата инфор¬мация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Мебели Мондо си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Мебели Мондо се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга по¬твърдени от страна на Мебели Мондо преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. Мебели Мондо не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. Мебели Мондо не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Мебели Мондо само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.


ЦЕНИ

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Мебели Мондо си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.


ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни.
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Мебели Мондо. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със Мебели Мондо, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.
Срокът на Заявката се въвежда в Заявката-Договор, в полето „Срок“.  Това е периода от време от датата на продажбата до датата, на която стоката е доставена в склад на Мебели Мондо. Срокът на доставка се определя като се сумират:  срока за изработка на артикула и срока за доставка от централен склад до клиента.

  • Срокът за изработка на артикула е определен от производителя.

  • Срокът за доставка от централен склад до клиента се определя от графика на доставка, като се има предвид кога клиента е заявил, че ще получи стоката.
  • При заявки, в които има артикули от различни производители и съответно различни срокове за изработка, срока на доставка се определя като се вземе предвид най-дългия от тях.


В случай, че заявка не може да бъде изпълнена по независещи от Мебели Мондо причини, Мебели Мондо има право в срок от 7 (седем) календарни дни от изготвяне на поръчката да я откаже или, според конкретния случай, да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, Мебели Мондо съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, поръчката се счита за анулирана, а заплатената от Клиента сума му се връща. Независещи причина са:
невъзможност на производителя да изпълни поръчката
-        невъзможност да бъде доставена стоката в определения в Заявка от клиент срок.
В случай, че Мебели Мондо, в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от договорената дата, не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база, то последния се прекратява. Мебели Moндо дължи връщане на платения аванс, както и законна лихва за забава върху него до датата на връщането му.
Доставката на поръчаната стока се извършва по три основни начина:
-        по куриер
-        собствен транспорт на Мебели Мондо
-        доставка от магазин на Мебели Мондо
При забавяне на предаването на стоката с повече от 5 (пет) календарни дни от договорената дата,  Мебели Мондо дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забавяне, но не повече от 6 % от стойността на стоката.
Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора.
Мебели Мондо не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Мебели Мондо обстоятелства.
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Мебели Мондо се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.


ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
1. Наложен платеж.
2. Плащане с банкова карта.
3. Банков превод.
4. Плащане чрез PayPall
Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Мебели Мондо цялата про¬дажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера Складово Нареждане,  в което е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката, фактура – ако желае. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставката), посочена в Складовото Нареждане и/или фактурата. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.


ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между Мебели Мондо и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.
Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: www.mondomebeli.com
Защита на личните данни С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Мебели Мондо и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продаж¬ба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Мебели Мондо, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработ¬ват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. Мебели Мондо изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни  и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.


ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 50 ( здрава стока) от Закона за защита на потребителите. На потребителя не се връща намалената стойност на стоката, причинена от изпробването и употребата й.
При отказ от договора  потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (основание чл.55 ал.2 ЗЗП).Потребителят има възможност сам да достави стоката до най-близкият  склад на продавача  или това да бъде извършено от изрично нотариално упълномощено от него лице . В този случай рискът от случайно погиване на стоката е изцяло за потребителя до предаването й в съответният склад на фирмата.
Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеяла, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна и от гледна точка на здравето.
В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положе¬ние, че е изпълнил посочените по–горе условия, Мебели Мондо се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата,с която е направено плащането в срок от 7 дни.


ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Жалби се отправят на следните телефони: 0894 300 452; 0894 300 446 или на формата за контакт на сайта: www.mondomebeli.com


АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Мебели Мондо предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Мебели Мондо или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
Мебели Мондо си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Мебели Мондо и лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Мебели Мондо не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени от Мебели Мондо стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Мебели Мондо и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Предоставените препратки на Сайта на mondomebeli.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Мебели Мондо и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Мебели Мондо настоящите Общи условия не се прилагат.
Мебели Мондо не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Мебели Мондо и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия Мебели Мондо информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Мебели Мондо не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите


ДРУГИ

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящи¬те общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Стара Загора, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Старозагорски районен съд или Старозагорски окръжен съд.
Дипол” ЕООД, ЕИК 119612090, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  бл. „Васил Левски” № 13, ет. 3, ап. 5  www.mondomebeli.com